جهت جستجو  درس با کلید(ctr+f) اقدام نموده، حتما به نام استاد توجه فرمایید.

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای حضرتقلی زاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

زبان تخصصی (نصف کتاب)

پنجشنبه

28/2/96

16

تحلیل و طراحی سیستم (نصف کتاب)

پنجشنبه

28/2/96

16

روش پژوهش (نصف کتاب)

پنجشنبه

28/2/96

16

تجارت الکترونیک(نصف کتاب)

پنجشنبه

28/2/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای بشارتی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آشنایی با قوانین کسب و کار

سه شنبه

26/2/96

12.30

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم نصیرنیا

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

علم النفس از دیدگاه دانشمندان

دوشنبه

25/2/96

14.30

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای جمالی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی تربیتی(4فصل)

چهارشنبه

27/2/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای پیر قلی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

فلسفه علم روانشناسی

شنبه

30/2/96

18

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای اسکندری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق مدنی3

چهارشنبه

20/2/96

15

حقوق مدنی5

چهارشنبه

20/2/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای دکتر عظیمیان

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

خواندن و درک مفاهیم

پنجشنبه

21/2/96

10

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

پنجشنبه

21/2/96

14

گفت و شنود2

پنجشنبه

21/2/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای مهدیزاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق جزای عمومی3

پنج شنبه

21/2/96

17

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای فلاح

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حسابداری دولتی

پنجشنبه

21/2/96

12

حسابداری میانه1

پنجشنبه

21/2/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای علی اصغر محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی تجربی

چهار شنبه

27/2/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای عسگری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی صنعتی سازمانی (دولتی)

دوشنبه

18/2/96

14

روانشناسی صنعتی سازمانی (بازرگانی)

دوشنبه

18/2/96

14

روانشناسی صنعتی سازمانی (روانشناسی)

دوشنبه

18/2/96

14

مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره

دوشنبه

25/2/96

14

روابط انسانی و بهبود آن در سازمان

دوشنبه

25/2/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم خردمند

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق جزای بین الملل ایران(کل کتاب)

دوشنبه

25/2/96

11

حقوق ثبت(تا ص100)

دوشنبه

25/2/96

11

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای صبوری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آشنایی با دفاع مقدس

چهار شنبه

20/2/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم  شیخی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

اصول و مبانی ترجمه(3فصل)

شنبه

16/2/96

8

اصول و روش ترجمه(3فصل)

چهارشنبه

20/2/96

8

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای گشتی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مدارهای الکتریکی والکترونیکی

دوشنبه

25/2/96

10

انتقال داده ها

دوشنبه

25/2/96

10

آزمایشگاه مدار منطقی(عملی)

دوشنبه

25/2/96

10

 

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم شباهنگ

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 ( 30 درس اول از ص 1تا ص70)

سه شنبه

19/02/96

15

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1( 7 درس اول از ص 1تا ص97)

سه شنبه

26/02/96

17

زبان تخصصی 2 (رشته بازرگانی) کل کتاب زبان تخصصی 3

سه شنبه

19/02/96

16

نمونه های شعر ساده انگلیسی ( 4فصل اول از ص1 تا ص86)

سه شنبه

26/02/96

15

نمونه های نثر ساده انگلیسی ( 6 درس اول از ص1 تا ص88)

سه شنبه

26/02/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای کاظمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آماروکاربردی2 دولتی و بازرگانی

یکشنبه

24/2/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم ابراهیمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

دانش خانواده

سه شنبه

12/2/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم غفاری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آموزش فنی و حرفه ای(تا ص68)

پنجشنبه

14/2/96

10

روش تدریس علوم قرآنی

پنجشنبه

28/2/96

11

مدیریت کتابخانه

پنجشنبه

28/2/96

10

فعالیتهای تربیتی و اجتماعی

پنجشنبه

28/2/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای غمگین

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

پایگاه داده

شنبه

16/2/96

80.30

آزمایشگاه پایگاه داده

شنبه

16/2/96

10

آزمایشگاه سیستم عامل

دو شنبه

18/2/96

9

سیستم عامل

شنبه

16/2/96

12.30

نظریه زبانها و ماشین

شنبه

16/2/96

8.30

طراحی الگوریتم

شنبه

16/2/96

8.30

طراحی زبانهای برنامه سازی

شنبه

16/2/96

8.30

مهندسی اینترنت

یکشنبه

17/2/96

8.30

شبکه های کامپیوتری

یکشنبه

17/2/96

8.30

معماری کامپیوتر

یکشنبه

17/2/96

8.30

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

یکشنبه

17/2/96

8.30

کارگاه کامپیوتر

یکشنبه

17/2/96

10

آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

دوشنبه

18/2/96

9

مهندسی نرم افزار2

سه شنبه

19/2/96

9

مهندسی نرم افزار 1

سه شنبه

19/2/96

9

مهندسی فناوری اطلاعات2

سه شنبه

19/2/96

9

شبکه های کامپیوتری2

سه شنبه

19/2/96

9

برنامه سازی رایانه

سه شنبه

19/2/96

9

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

سه شنبه

19/2/96

12.30

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای بشارتی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مبانی سازمان ومدیریت (تاص150)تمامی رشته ها

شنبه

23/2/96

12.30

مدیریت رفتار سازمان (بخش2 گفتار2-بخش3 گفتار1و2-بخش4 گفتار1.2.3-بخش6 گفتار2)

شنبه

16/2/96

10

مبانی مدیریت دولتی1 (فصل3بخش2)

یکشنبه

17/2/96

12.30

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم عابدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

توسعه اقتصادی (چهار فصل اول)

پنج  شنبه

14/02/96

10

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای جعفری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق مدنی (6)

چهار شنبه

13/02/96

17

حقوق مدنی (4) و حقوق تجارت (1)

 شنبه

23/02/96

15

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم بخشی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

احکام کسب و کار (مدیریت دولتی) 40 صفحه اول

شنبه

23/02/96

10

احکام کسب و کار (مدیریت بازرگانی) 5 فصل اول

شنبه

23/02/96

10

حقوق بازرگانی ( حسابداری و مدیریت) از ص 44 تا 185

شنبه

23/02/96

12

بازاریابی بین الملل فصل های 10و8و5

شنبه

23/02/96

12

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای عسگری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی شخصیت (رشته علوم تربیتی)

دو شنبه

11/02/96

18

روانشناسی شخصیت (رشته پیش دبستانی و  دبستانی)

دو شنبه

11/02/96

16

مشاوره شغلی و حرفه ای

چهارشنبه

13/02/96

16

روانشناس سازمانی( رشته مدیریت دولتی)

دو شنبه

18/02/96

14

روانشناسی صنعتی سازمانی( روانشناسی)

دو شنبه

18/02/96

14

مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره

دو شنبه

25/02/96

14

       

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای شفقت

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

تعارض قوانین (از صفحه 75 الی 148)

یک  شنبه

24/02/96

15

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم شاداب

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

اصول حسابداری 1 ( فصل 5و6و8و9)

یک شنبه

10/02/96

14

حسابداری صنعتی 1 ( کل کتاب)

دو شنبه

25/02/96

16

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای پناهپور

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

سنجش و اندازه گیری

چهارشنبه

06/02/96

16

برنامه امتحانات میان ترم آقای عظیمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی یادگیری ( 4 فصل)

 چهارشنبه

06/02/96

16

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم باقری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی سیاسی ( فصل 1و2و3)

چهار شنبه

13/02/96

14

روانشناسی سلامت ( فصل 3و6و10)

دو شنبه

13/02/96

8

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای صحبت زاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

کاربرد آزمونهای روانی(11فصل)

دوشنبه

18/2/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای دکتر نجفی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روشهای ارزشیابی آموزشی(3فصل)

شنبه

9/2/96

14

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای نجفی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

اخلاق اسلامی ( اصلی) بخش اول

سه شنبه

05/02/96

8

مهارت ارتباطی کلاس (فصل 1و2و3)

شنبه

09/02/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای پرنده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آسیب شناسی اجتماعی(4فصل)

پنجشنبه

7/2/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای دکتر رحیمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مبانی جامعه شناسی(10فصل)

شنبه

16/2/96

9

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم جعفرخانی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

جبر خطی

پنجشنبه

7/2/96

8

تحقیق در عملیات1

پنجشنبه

7/2/96

8

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای مهدیزاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق جزای عمومی 1

پنج شنبه

07/02/96

30/16

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم زاهدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

بزهکاری اطفال

چهارشنبه

06/02/96

15

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای حکیمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

اصول برنامه ریزی درسی ( سه فصل اول)

پنج شنبه

14/02/96

14

ورزش برای کودکان و نوجوانان ( 4 فصل اول کتاب)

سه شنبه

26/02/96

16

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای جمالی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روان شناسی  رشد 1

چهار شنبه

06/02/96

10

روان شناسی رشد  2

چهار شنبه

06/02/96

10

راهنمایی و مشاوره

چهار شنبه

06/02/96

10

ارزشیابی شخصیت

چهارشنبه

06/02/96

10

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای نظیری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

ریاضی پایه 1

سه شنبه

12/02/96

10

ریاضی پایه 2

سه شنبه

12/02/96

12

تحقیق در عملیات

سه شنبه

12/02/96

12

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای پارسا

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

سیر اندیشه های سیاسی

سه شنبه

19/02/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای علی اصغر محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی افراد با نیازهای خاص

سه شنبه

12/2/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای رزاقپور

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

کاربرد کامپیوتر(4فصل)

دوشنبه

4/2/96

16

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای تیموری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق مدنی 2 ( تا ابتدای مالکیت)

یکشنبه

24/02/96

8

حقوق مدنی 7 ( تشریحی مباحث وکالت- ودیعه – عاریه - ضمان)

یکشنبه

24/02/96

10

حقوق تطبیقی ( کل مباحث تستی)

یکشنبه

24/02/96

14

حقوق جزای اختصاصی 1 ( از ابتدا تا مبحث اجرای قصاص تشریحی)

یکشنبه

24/02/96

16

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای تقی زاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حسابداری میانه 2 ( 4فصل اول)

یکشنبه

10/02/96

10

مباحث جاری در حسابداری ( 3 فصل اول)

یکشنبه

10/02/96

10

حسابرسی 2( 5 فصل اول)

یک شنبه

10/02/96

10

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم بابایی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانش شناسی عمومی 2( فصلهای تفکر و زبان- انگیزش و هیجان- شخصیت فشار روانی)

یکشنبه

03/02/96

10

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم فوزیه سعیدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

فرهنگ و تمدن (خواهران) فصل 4 و7

یکشنبه

03/02/96

16

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم رسولزاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق تجارت 3 ( رشته حقوق ومدیریت بازرگانی)

شنبه

09/02/96

16

حقوق تجارت 4

دوشنبه

04/02/96

17

حقوق بیمه

شنبه

09/02/96

17

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم فرهودی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

یادگیری حرکتی(فصل1.2.7.8)

چهارشنبه

30/1/96

12

 

برنامه امتحانات  میان ترم  و کلاس

کلاس درس دانش خانواده روز پنجشنبه مورخ 7/2/96 ساعت 10.30-8

خانم ابراهیمی

امتحان میان ترم ساعت 10.30

کلاس درس آیین زندگی روز سه شنبه مورخ12/2/96 ساعت11-8

آقای نامور

امتحان میان ترم ساعت11

کلاس درس اخلاق اسلامی روز سه شنبه مورخ12/2/96 ساعت5-2

آقای نامور

امتحان میان ترم ساعت5 عصر

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای جلیلی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مبانی جامعه شناسی ( 10 فصل)

یکشنبه

27/01/96

16

روش تحقیق در مدیریت ( 5 فصل)

شنبه

02/02/96

16

 

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای اسدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

کلیه دروس رشته مترجمی زبان ( تمامی دروس 5 فصل اول)

دوشنبه

04/02/96

9

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم کاظمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

ترجمه متون ساده

یکشنبه

3/2/96

9

بیان شفاهی داستان1(پایان ترم)

یک شنبه

24/2/96

8

بیان شفاهی داستان2 (پایان ترم)

یک شنبه

24/2/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم مظفری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

تاریخچه و مکاتب

یکشنبه

17/2/96

10

روانسنجی

یک شنبه

3/2/96

10

آموزه های حدیث

یک شنبه

3/2/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم خانعلی پور

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

پیشرفت عدالت اجتماعی

یکشنبه

10/2/96

9

مدیریت استراتژیک

یک شنبه

10/2/96

10

مبانی تنظیم بودجه

یک شنبه

10/2/96

10.30

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای سعیدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آنتروپومتری حرکتی

شنبه

9/2/96

15

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای نجفی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روش تحقیق فصل1و2و3

شنبه

16/02/96

10

فناوری آموزشی فصل1و2و3

شنبه

09/02/96

14

مسائل آموزش وپرورش فصل1و2و3

شنبه

02/02/96

14

آموزش بزرگسالان فصل1و2و3

شنبه

02/02/96

14

مقدمات تکنولوژی آموزشی فصل1و2و3

شنبه

02/02/96

14

مدیریت اسلامی فصل1و2و3

شنبه

02/02/96

14

مدیریت کلاس فصل1و2و3

شنبه

02/02/96

14

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم نادری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق بشر در اسلام

چهارشنبه

13/02/96

12

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای نوروزی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حسابداری پیشرفته2(4فصل)

پنج شنبه

31/1/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای عیسی پور

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مدیریت تحول سازمانی

پنج شنبه

31/1/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای قربانی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق بین الملل عمومی2

پنج شنبه

31/1/96

10

آیین دادرسی مدنی2

پنج شنبه

31/1/96

9

کیفرشناسی

پنج شنبه

31/1/96

11

 

برنامه امتحانات میان ترم زینب فرجی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

تجارت الکترونیکی (دو درس اول)

چهارشنبه

30/01/96

10

تجارت الکترونیکی 2( دو درس اول)

چهارشنبه

30/01/96

30/10

مدیریت  بازاریابی  ( 3درس اول)

چهار شنبه

30/01/96

30/10

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای عیسی علیزاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

تفسیر موضوعی قرآن و نهج البلاغه

یکشنبه

27/01/96

30/14

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم فاطمه جعفری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

جامعه شناسی آموزش و پرورش (دو فصل اول)

یکشنبه

27/01/96

12

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای پارسا

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

 انقلاب اسلامی ایران- فرهنگ و تمدن برادران آشنایی با قانون اساسی- اندیشه سیاسی امام

سه شنبه

12/02/96

10

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم شوکت درو

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

رشد و تکامل حرکتی (فصل 1و2و4)

شنبه

2/02/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای دلگشا

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

تجارت بین الملل

سه شنبه

29/1/96

14

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای بستانی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

فعالیت بدنی و تندرستی 3فصل اول

چهارشنبه

20/02/96

11

شنای 1و2و تخصصی و نجات غریق (استخر فجر)

شنبه

26/01/96

30/17

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم مظفری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

تفکر و زبان

یکشنبه

17/02/96

10

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای حسین نجفی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آمار استنباطی فصل 2و3و4

شنبه

26/01/96

12

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای قاسمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مالیه عمومی رشته حقوق

شنبه

02/02/96

10

مالیه عمومی رشته های حسابداری و مدیریت

شنبه

02/02/96

9

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم فاطمه مختاری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مدیریت اسلامی 1 و 2 و پیشرفته

چهار شنبه

3/03/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم باقری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی اجتماعی کاربردی(فصل2.3.4)

دو شنبه

28/1/96

14

روانشناسی شناختی(3فصل)

دو شنبه

28/1/96

14

روانشناسی خانواده(3فصل)

چهار شنبه

23/1/96

10

روانشناسی اعتیاد(فصل2.11.7.9)

چهار شنبه

23/1/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم زاهدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق تجارت 2

یکشنبه

20/1/96

14.30

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم طائفی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی اجتماعی(6فصل)

دوشنبه

28/1/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای سبحانی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق اساسی2

سه شنبه

29/1/96

10.30

حقوق اساسی2

سه شنبه

29/1/96

11

حقوق بین الملل عمومی

سه شنبه

29/1/96

11.30

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم رقیه محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی دین(4فصل)

شنبه

19/1/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم هادی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق کار(ص111تا آخر کتاب)

دو شنبه

21/1/96

10

حقوق مدنی1(بخش2فصل1تا3)

دو شنبه

28/1/96

9

ادله اثبات دعوی(کل کتاب)

دو شنبه

28/1/96

10.30

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق اداری1(ص1تا 183+جزوه)

یکشنبه

27/1/96

9

حقوق اداری2(جزوه+از مبحث پلیس تا مسئولیت مدنی)

یک شنبه

27/1/96

10.30

 

برنامه امتحانات میان ترم  آقای شفقت

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آیین دادرسی مدنی1(ص100تا آخر)

یکشنبه

17/2/96

14

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای گل پرست

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مدیریت پیش دبستانی ودبستانی ( 7 فصل اول)

سه شنبه

29/01/96

14

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای رحمن پناه

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

متون فقه 1و2

یکشنبه

27/1/96

10

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم اعلایی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

زبان عمومی(4درس اول)

چهارشنبه

30/1/96

11

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای علیرضا عسگری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

راهنمایی و مشاوره گروهی

چهارشنبه

18/12/95

16-14

آموزه های روان شناسی در قرآن

چهارشنبه

18/12/95

18-16

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم معصومه مدنی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مفاهیم تدریس ریاضی (هفت فصل اول)

یکشنبه

10/02/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای پناهپور

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مبانی تعلیم و تربیت اسلامی

پنج شنبه

24/1/96

16

روانشناسی عمومی

پنج شنبه

24/1/96

16

اصول مدیریت آموزشی

یک شنبه

27/1/96

16

روانشناسی اجتماعی

پنج شنبه

31/1/96

16

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم زهرا جعفری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات ( فصل اول و دوم)

شنبه

26/01/96

18-16

ریزپردازنده 1 ( فصل اول و دوم)

شنبه

26/01/96

18-16

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم باقری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روان شناسی خانواد(3 فصل اول)

چهارشنبه

23/01/95

10

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم فریده فرجی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روش تدریس هنر (مدیرت آموزشی پیش دبستانی)

چهارشنبه

11/12/95

10

روش تدریس علوم تجربی

سه شنبه

17/12/95

30/12

تاریخ آموزش و پرورش

دوشنبه

21/01/96

10

 روش تدریس مهارت خواندن  سه شنبه  95/12/17  10

 

 

برنامه امتحانات میان ترم رقیه محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مبانی امور مالی و تنظیم بودجه (دوفصل اول)

شنبه

14/12/95

15

تغییر و اصلاح رفتار( 3 فصل اول)

شنبه

14/12/95

15

اصول و مبانی آموزش و پرورش ( 2 فصل اول)

شنبه

14/12/95

15

مدیریت آموزشی ( 3 فصل اول)

شنبه

14/12/95

15

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای علی اصغر محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مسائل نوجوانان و جوانان

یکشنبه

15/12/95

16-14

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای حیدری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مقاله نویسی( تحویل مقاله دانشجویان تا آخر فروردین ماه 96

     

متون روانشناسی

دو شنبه

24/01/96

14-16

خواندن متون مطبوعاتی

پنج شنبه

24/01/96

14-12

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم غفاری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روشها وفنون تدریس

پنجشنبه

24/01/96

11

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای نجفی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مسائل آموزش و پرورش ( 3فصل اول)

شنبه

14/12/95

12-10

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای علی اصغر محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی احساس و ادراک

دو شنبه

9/12/96

16

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای اسکندری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

زمان تحویل کار تحقیقی 2 ترم قبل

سه شنبه

10/12/95

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای نیکجو

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق بین الملل خصوصی

یکشنبه

8/12/95

16

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم باقری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روان شناسی شناختی ( 3 فصل اول)

دوشنبه

09/12/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم غفاری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روشها و فنون تدریس

پنج شنبه

19/12/95

11

آشنایی با فعالیتهای تربیتی (فصل1.6.7.8.9)

پنج شنبه

5/12/95

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم شاداب

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

اصول حسابداری1(فصل2.3.4)

یک شنبه

1/12/95

14

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای صحبتی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

متون حقوقی 1 ( 4فصل)

چهار شنبه

23/01/96

10

متون حقوقی 2 ( 4فصل)

چهار شنبه

23/01/96

12

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم نادری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

رویه قضایی

چهار شنبه

18/12/95

12

مقدمه علم حقوق

چهار شنبه

18/12/95

30/11

 

برنامه امتحانات میان ترم خانم گرشاسبی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

تحقیق در عملیات 1 (بازرگانی)

چهارشنبه

30/01/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم جعفری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مددکاری اجتماعی

یک شنبه

8/12/95

10

جامعه شناسی سازمانی

یک شنبه

8/12/95

12.30

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای علی اصغر محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

زبان تخصصی پیش دبستانی

یکشنبه

1/12/95

14

 

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای حسامی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آیین دادرسی کیفری 2

پنجشنبه

28/11/95

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای عظیمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی رشد1

یکشنبه

1/12/95

11.30

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای پیر قلی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

اندیشه اسلامی1

شنبه

9/2/96

10

کلیات فلسفه

دو شنبه

11/2/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای پارسا

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

اندیشه سیاسی امام (ره)

سه شنبه

17/12/95

8

فرهنگ و تمدن اسلامی (برادران)

سه شنبه

17/12/95

10

انقلاب اسلامی ایران

پنج شنبه

19/12/95

8

آشنایی با قانون اساسی

پنج شنبه

19/12/95

10

 

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای گل پرست

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

زبان آموزی(3فصل اول)

سه شنبه

3/12/95

14

اصول بهداشت و کمکهای اولیه(4فصل اول)

سه شنبه

26/11/95

14